24 marca 2021

Regulamin sprzedaży Biletów Wstępu za pośrednictwem sklepu internetowego
www.arcadeclassics.pl/sklep

I. Słownik pojęć

            1. Sprzedawca – 3A Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Leona Wyczółkowskiego 3G, KRS 0000879927, NIP 5783145905

            2. Sklep – serwis internetowy należą3cy do 3A Sp. z o.o. działający pod marką Arcade Classics, dostępny pod adresem www.arcadeclassics.pl/sklep, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.

            3. Bilet wstępu – upoważniający do wstępu na wydarzenie kulturalne, organizowane przez  Arcade Classics Muzeum oferowany do sprzedaży w Sklepie.

            4. Potwierdzenie zamówienia – informacja jaką otrzymuje Kupujący drogą e-mail po realizacji zamówienia, stanowiąca jednocześnie Bilet wstępu.

             5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

             6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

            7. Zamawiający – zarówno Konsument jak i Klient.

            8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów on-line.

            9. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Biletu.

            10. Dane osobowe – Zamawiający w ramach realizacji umowy sprzedaży przekazuje na rzecz 3A Sp. z o.o. następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy oraz opcjonalnie: nazwę firmy, NIP i adres.

            11. Data realizacji – określa czas w jakim należy wykorzystać zakupiony Bilet.

 

II. Postanowienia ogólne

            1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletów online.

            2. Ceny jednostkowe Biletów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. 

            3. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

            4. Zamawiający składając zamówienie wyrażają zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informacji, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

            1. Sklep prowadzi sprzedaż Biletów online za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.arcadeclassics.pl/sklep

            2. Zamawiający, składając zamówienie i uiszczając cenę zakupu, zawiera z 3A Sp. z o.o.  umowę świadczenia usługi w zakresie zwiedzania muzeum Arcade Classics Muzeum mieszczącego się w Elblągu przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 3 G.

            3. Składając zamówienie Zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru, rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności oraz zapoznać się z Regulaminem sprzedaży biletów.

            4. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu, Zamawiający będzie poproszony o podanie danych osobowych Zamawiającego oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych  na zasadach określonych w punkcie VIII Regulaminu.

            5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

            6. Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę zakup Biletu bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

            7. 3A Sp. z o.o. zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona ograniczona liczba Biletów, aż do wyczerpania Biletów objętych tą formą sprzedaży lub upłynięciem ustalonego przez 3A Sp. z o.o. terminu zakończenia promocji.

            8. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Zamawiającego faktura. W celu otrzymania faktury Zamawiający zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres kontakt@arcadeclassics.pl z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mail.

            9. Potwierdzenie zamówienia, które otrzymuje Zamawiający wyłącznie drogą e-mail jest traktowane jako Bilet wstępu i należy je okazać w dowolnej formie przy wejściu do Arcade Classics Muzeum.

            10. Data realizacji zakupionego Biletu –  to 12 miesięcy liczone od dnia zakupu.

 

IV. Odstąpienie od umowy

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).

 

V. Ceny i dostawa

            1. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Zamawiającego według chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia na zakup tego Biletu.

            2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie 3A Sp. z o.o.

            3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny – spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.

 

VI. Formy płatności

            1. Dostępne sposoby płatności: szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis przelewy24.pl), przelew bankowy, karta płatnicza (obsługiwana przez serwis przelewy24.pl).

            2. Sklep online nie prowadzi formy płatności: „płatność przy odbiorze”. Płatność przy odbiorze – gotówką, możliwa jest tylko w przypadku osobistego zakupu Biletów w Arcade Classics Muzeum.

            3. Na żądanie nabywcy biletu opłaconego przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24.pl, 3A Sp. z o.o. jest obowiązana wystawić fakturę dokumentującą transakcję, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 14 dni od zakupu.

 

VII. Reklamacje

 Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres kontakt@arcadeclassics.pl. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Zamawiającemu równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie – do wyboru Zamawiającego.

 

VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

            1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest 3A Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Leona Wyczółkowskiego 3G, KRS 0000879927, NIP 5783145905.

            2. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Zamawiającym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym www.arcadeclassics.pl/sklep

            3. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy.

            4. Zamawiający podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

            5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.

            6. Dane będą przechowywane przez okres, w którym Instytucja  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

            7. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

            8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

            9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

            10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj .

 

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji

Zamawiający będący konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa w pkt VII Regulaminu ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem m.in. poniższych instytucji oraz wg ich procedur:

             - Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentów.org.pl

             - Stowarzyszenie Konsumentów w Polsce www.konsumenci.org

             - Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl

             - Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (lista WIIH) www.uokik.gov.pl

             - Powiatowi/ Miejscy Rzecznicy Konsumentów przy samorządach.

 

X. Postanowienia końcowe

            1. Towary i usługi prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

            2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do Konsumentów przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

            3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny w Elblągu.

            4. 3A Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

            5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 marca 2021 r.

 

Bądź na bieżąco i odwiedzaj nasz profil na Arcade Classic
Na bieżąco śledź profil Arcade Classics na Instagramie
Arcade Classics Muzeum gier wideo z lat 90. zaprasza wszystkich graczy!

Strona autorstwa Projekt WEB

Polityka prywatności

      Copyright © Arcade Classics  -  wszelkie prawa zastrzeżone

Zaglądaj na oficjany profil Arcade Classic i śledź informacje o nas!

KUP BILET

Polub profil Arcade Classics na Instagramie i komentujposty!
Obserwuj profil Arcade Classics na Instagramie i komentuj posty!

 

 

ul. Wyczółkowskiego 3 G 
82 - 300 Elbląg
 tel.  690 915 415

 

Media Społecznościowe